1. TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sara Wins / by Sara Wins, opdrachtnemer en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. FACTUUR EN BETALING 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien de opdrachtnemer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft ontvangen, is de wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 5% verschuldigd over het factuurbedrag.
Geen gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de opdrachtnemer nog niet heeft voldaan.

3. OPDRACHT

Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de opdrachtnemer is geretourneerd.

4. WIJZIGINGEN EN MEERWERK

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Deze kosten zullen in de factuur onder een apart kopje komen te staan en worden dan verrekend met de oorspronkelijke kosten.

5. AUTEURSRECHTEN

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de opdrachtnemer.

6. INBREUK OP AUTEURSRECHTEN

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer.
 Bij inbreuk komt de opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste tweemaal de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

7. NAAMSVERMELDING EN PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

De naam van de Opdrachtnemer dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.


Voor verdere algemene voorwaarden verwijs ik u door naar de algemene voorwaarden van DuPho.